hits

november 2013

Får vi et blått statsbudsjett?

Velgerne har ønsket  seg en blåblå-regjering. I dag la regjeringen Solberg frem sin tilleggsproposisjon til det foreslåtte statsbudsjettet. Har velgerne fått sitt ønske oppfylt?

Den blåblå - regjeringen har i dag lagt frem et budsjett hvor de øker bruken av penger over det offentlige budsjettet med 4 milliarder kroner. Det er rett nok mer enn den avgåtte regjeringen, men det må vel likevel kunne sies at Høyre står ved sine ord om ansvarlighet i den økonomiske politikken.

I mitt forrige innlegg på denne bloggen omhandlet jeg forslaget om nye gevinstbeskatningsregler på boliger. Slik det var fremlagt av den avgåtte regjeringen ville det medført mye arbeid for både skattyter og skatteetat. Forslaget er heldigvis skrotet av den nye regjeringen. Når det er sagt, går det samtidig an å mene at det en bør gjøre noe med beskatningen av boliger i Norge, og da kanskje særlig med beskatningen av sekundærboliger. Et forslag til løsning vil være å innføre lengre botid i sekundærboliger før gevinsten blir skattefri. Noe av problemet med forslaget til den avgåtte regjeringen var at det favnet alle boliger.

Et tydelig blått fottrykk ser vi i forslagene om bortfall av arveavgift og reduksjon av formuesskatten. Når det gjelder arveavgiften innføres kontinuitetsprinsippet som hovedregel. Dette innebærer blant annet at den nye eieren overtar inngangsverdien til den forrige eier. For boliger og fritidsboliger videreføres prinsippet om diskontinuitet, altså at det legges til grunn en ny inngangverdi ved arvefallet, basert på markedsverdi. Denne forskjellen i verdsettelse mellom forskjellig type verdigjenstander vil kunne åpne for en lang rekke verdivurderinger. Formuesskatten hadde regjeringen Stoltenberg allerede gjort noe med, og således kommet den nye regjeringen i forkjøpet. Regjeringen Solberg har foreslått å senke formuesskatten fra 1,1 % til 1 %.

For øvrig senkes skatten på aminnelig inntekt fra 28 % til 27 %. Dette er fornuftig, all den tid det var foreslått at skatten for selskaper skulle settes til 27 %. Harmoniseringsprinsipper i skatteretten tilsier at disse skattesatsene er like for å unngå tilpasninger.

Om svaret på spørsmålet jeg stilte i innledningen er ja eller nei, vil nok avhenge av hvem du spør. Det som imidlertid er sikkert er at det er en mindretallsregjering som har fremmet tilleggsproposisjonen og at det i de kommende uker vil bli forhandlet med Venstre og KrF om budsjettet. Siste ord er dermed ikke sagt.