hits

september 2014

En mann, en mil, en time

 

For en stund siden kjente jeg at pulsen steg da jeg strakk meg for å legge fra meg fjernkontrollen. ?Førti, feit og ferdig? hadde nådd meg og det var på tide å gjøre noe. Til mitt hell har min arbeidsgiver kickstartet bedriftsidrettslaget. KPMG Puls tilbød å betale startavgiften til Oslo Maraton. Det var bare å børste støvet av joggeskoene.  

 

Mange arbeidsgivere ser seg tjent med at de ansatte holder seg i form. Dette bedrer de ansattes helsetilstand og reduserer sykefraværet.

Hovedregelen er at all lønn og andre ytelser en ansatt mottar fra sin arbeidsgiver er å regne som skattepliktig inntekt.  For å bidra til fysisk fostring hos de ansatte er det imidlertid flere tiltak en arbeidsgiver kan iverksette uten at det medfører beskatning hos de ansatte.

Vilkåret for skattefrihet er at tiltaket kan karakteriseres som et rimelig velferdstiltak, at det tilbys alle eller en stor gruppe av ansatte og at tiltaket er en naturalytelse. Velferdstiltak er det dersom tiltaket er rettet mot de ansatte i bedriften og det har til hensikt å øke samhørigheten på arbeidsplassen. Som oftest vil det være snakk om et felles arrangement. Støtte til bedriftsidrettslag er et eksempel på et tiltak som vil falle inn under reglene om skattefrie velferdstiltak.

Dette innebærer i mitt tilfelle at startkontingenten til Oslo Maraton kan dekkes av bedriftsidrettslaget uten at jeg fordelsbeskattes av inntekten. I tillegg skal vi motta løpetrøye som skal benyttes under løpet. Om dette er god reklame for KPMG kan i mitt tilfelle diskuteres.Løpetrøyen kan imidlertid være en skattefelle. Skulle jeg finne på å ta med meg denne trøyen hjem og benytte den privat skal jeg skattlegges for fordelen av en slik trøye. Dette gjelder selv om trøyen fortsatt eies av arbeidsgiver og jeg kun har lånt den. Skattedirektoratet har imidlertid gjort ett unntak, jeg kan ta med meg trøyen hjem å vaske den uten at dette utløser fordelsbeskatning, gitt at jeg da ikke benytter den til privat bruk.   

For å unngå denne beskatningen må KPMG gi meg trøyen som en gave. Det fordrer imidlertid at arbeidsgiver holder seg innenfor de beløpsgrenser som gjelder for gaver i arbeidsforhold. Etter de gjeldende regler kan arbeidsgiver gi de ansatte gaver til en verdi av kr 1 000 i løpet av et år. Arbeidsgiver må følgelig holde orden på verdien av trøyen slik at den samlede sum gaver den ansatte mottar i løpet av ett år ikke overstiger kr 1 000. Dette innebærer for eksempel at den tradisjonelle julekurven kanskje må reduseres. At løpetrøyen er påført logo vil neppe kunne medføre at den synker i verdi. 

Trening i arbeidstiden er et annet tiltak som er blitt populært. Arbeidsgiver setter av noen timer i uken som den ansatte kan benytte til egen trening. Her yter ofte ikke arbeidsgiver noe annet enn den tid som settes av til trening. I tillegg kan bedriften arrangere fellestreninger for de ansatte, for eksempel ved at det leies inn instruktører som kjører et felles opplegg. Disse timene kan avholdes på et helsestudio om ønskelig, men det må foretas en konkret vurdering av om tiltaket er rimelig. Arbeidsgiver kan ikke kjøpe private medlemskap på treningssentre til ansatte uten at dette utløser fordelsbeskatning.

Det er betydelig helsemessige gevinster å hente ut dersom alle ansatte trener et par ganger i løpet av en uke. Norge er med andre ord tjent med at arbeidsgivere gis incitamenter for å tilrettelegge for at de ansatte trener. I et slikt perspektiv bør regelverket om fordelsbeskatning av arbeidsgiverfinansierte treningsordninger forenkles. Arbeidsgiver bør kunne tilby mange forskjellige typer trening skattefritt til sine ansatte. Det bør også være mulig å gi ut vanlig treningstøy uten at dette skal fordelsbeskattes. Fokus bør i denne sammenheng ikke være hvorvidt den enkelte skal skattlegges for tiltaket, men hvorvidt slike tiltak bidrar til færre sykemeldinger, større produktivitet og høyere verdiskapning. Regjeringen bør se dette som et kinder-egg, skattelettelser for de ansatte, forenkling av regelverket og lavere sykefravær i ett og samme forslag.

Selv har jeg har hørt rykter om felles boot-camp under kyndig ledelse av instruktør. Denne øvelsen kommer til å gå uten min deltakelse, jeg har mer enn nok med å skulle fullføre lørdagens løp. Som det fremgår av overskriften skal jeg løpe en mil, med håp om å fullføre i løpet av en time. I skrivende stund føles ikke dette som en fordel på noen som helst måte, men dersom jeg overlever kan det jo hende at jeg skifter syn.